Deklaracja dostępności serwisu Kina Jedność

Wstęp Deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego serwisu Kina Jedność.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 2. błędy kodu strony
 3. formularze są niepoprawnie zaimplementowane
 4. kontrast tesktu jest za mały
 5. niektóre grafiki mogą być tekstem
 6. teksty na stronie mają zbyt małe odstępy
 7. brak opcji pomijania powtarzających się bloków
 8. niektóre linki nie posiadają tekstowego celu
 9. brak więcej niż jednej dorgi dotarcia do podstron
 10. zmieniające się grafiki nie mogą być kontrolowane
 11. nie każdy element jest zaznaczany focusem
 12. czytnik ekranu odczytuje inne informacje niż widoczne na ekranie

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Pichla, adres poczty elektronicznej ppichla@mgoks.pl telefon: 17 2216044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek MGOK w Sędziszowie Młp. zlokalizowany przy ul. 3 Maja 36 w Sędziszowie Młp. jest obiektem usytuowanym w zabudowie wolnostojącej. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, nadbudówkę tzw. obserwatorium oraz kondygnację podziemną. Budynek nie stanowi wewnętrznie jednolitego układu funkcjonalnego, ale posiada kilka wydzielonych części z osobnymi wejściami zewnętrznymi. Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej z zasadniczą funkcją kinowo-widowiskową na poziomie parteru. Z holu wejściowego dostępne są na parterze: sekretariat i pomieszczenia portiera, po lewej stronie od wejścia głównego-Kasa Kina i pracownie z zapleczem służące do działalności kulturalnej, szatnia oraz sala widowiskowa wraz z zapleczem-garderobami oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Z holu głównego wejściowego na piętro prowadzi klatka eliptyczna (ze schodami wachlarzowymi). Na piętrze zlokalizowany jest duży holl, sala obrad oraz sala bankietowa z zapleczem. W skład MGOK w Sędziszowie Młp. wchodzą: Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp. , Bibliotek Publiczna w Sędziszowie Młp. oddział dla dzieci, Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Młp., Filia nr 2 Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Młp., Filia Biblioteki Publicznej w Będziemyślu, Filia Biblioteki Publicznej w Zagorzycach, Filia Biblioteki Publicznej w Czarnej Sędziszowskiej, Filia Biblioteki Publicznej w Górze Ropczyckiej, Filia Biblioteki Publicznej w Klęczanach.

Obiekty budowlane MGOK w Sędziszowie Młp. usytuowane są na terenie gminy Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim, są budynkami niskimi, przygotowanymi dla potrzeb organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, wybudowanymi w technologii tradycyjnej. Budynki MGOK w Sędziszowie Młp. (w tym ich trasy dojścia) nie zapewniają w pełni wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, nie zapewniają w pełni wymaganych rozwiązań architektonicznych, środków technicznych, zainstalowanych urządzeń, które umożliwiałyby swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń i komunikatorów dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności: brak zastosowania wind, podnośników osobowych, pochylni itp. schody i korytarze, toalety nie speniają wymagań dla osób niepełnosprawnych. Do budynków MGOK w Sędziszowie Młp. i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.