REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA SEANSE FILMOWE

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów do Kina Jedność mieszczącego się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kinosedziszow.pl
2. Sprzedaż i rezerwacja biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 10 miejsc).
3. Na seanse 3D należy zakupić okulary umożliwiające prawidłowy odbiór materiału filmowego w 3D. Po seansie okulary można sobie zachować i przynieść na kolejny film w 3D nie ponosząc kosztów zakupu okularów.
4. Dokonując zakupu biletów lub rezerwacji w systemie on-line, zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2
Sprzedaż  on-line na seanse filmowe

1.    Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym zwanym dalej Kino Jedność zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
•    złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line które będzie zawierało: datę i godzinę wybranego seansu, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
•    uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
•    otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
2.    Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 30 minut, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
3.    W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminach opisanych w ust. 3 i ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana. W takim przypadku wpłacona po terminie kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego.
4.    Sprzedaż biletów on-line na seans kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wybranej projekcji.
5.    Ceny biletów oferowanych przez Kino Jedność zawierają podatek VAT.
6.    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
7.    W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów normalnych,i ulgowych
8.    Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans – należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się i emerytom.
9.    Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej.
10.    Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Kino Jedność.
11.    Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU), lub karty płatniczej.
12.    Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl
13.    Kino Jedność nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
14.    Do ceny biletów doliczany jest koszt transakcji internetowej w wysokości 1 zł brutto.
15.    Kino Jedność zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§3
Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line

1. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych otrzyma swój numer.
2. Każdy Użytkownik kupujący bilet otrzyma bilety drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować.
3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na seans należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.
4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie Kino Jedność , lecz nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu.
5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
6. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Kino Jedność nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

§4
Rezerwacja  on-line na seanse filmowe

1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a Kino Jedność zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
– złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line które będzie zawierała:
datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
2. Rezerwacja biletów on-line na seans kończy się 60 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.

§5
Odbiór biletów zarezerwowanych on-line

1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.
2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Kino Jedność nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 30 minut przed rozpoczęciem seansu w kasie Kino Jedność . Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie anulowana.
4. Ceny biletów oferowanych przez Kino Jedność zawierają podatek VAT.
5. W systemie rezerwacji  biletów on-line istnieje możliwość wyboru biletów ulgowych.
6. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans – należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.

§6
Ochrona danych

1.Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Kino Jedność danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 36, 39 – 120 Sędziszów Małopolski.
3.Dane osobowe przetwarzane są w celach administracyjnych w procesie obsługi czynności rezerwacji i sprzedaży biletów do Kina Jedność mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz w celu marketingowym poprzez przesyłanie powiadomień o nowych wpisach oraz nowych usługach (zawiadamiania o działalności, ofertach i akcjach promocyjnych) Kina Jedność – Sędziszów Małopolski przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
4.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. tekst. jed. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.) oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c)”.
5.Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do obsługi procesu czynności rezerwacji i sprzedaży biletów.
6.Dane osobowe nie są przekazywane i nie będę udostępnianie żadnym zewnętrznym podmiotom.
Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. Odbiorcą Państwa danych może być jedynie podmiot działający na zlecenie administratora danych, który realizuje na podstawie podpisanej z nami umowy usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w Systemie sprzedaży i rezerwacji biletów IKSORIS.
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania lub do momentu złożenia pisemnego żądania ich usunięcia.
8.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§7
Zwrot biletów i reklamacje

1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Kina Jedność,  będą przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłaszaniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie wydruku biletu lub danych potwierdzających jego zakup.
3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 1 i pkt. 2, zwrot biletów zakupionych drogą internetową, w razie rezygnacji Użytkownika, jest możliwy jedynie w kasie, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem seansu. Wartość zwrotu nie obejmuje kosztów transakcji internetowej, o której mowa w § 2 pkt 14 (Sprzedaż on-line na seanse filmowe).
4. Zwrot biletów następuje z uwzględnieniem  ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. nr 1225).

§8
Postanowienia końcowe

1. Kino Jedność nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Kino Jedność nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kino Jedność oraz na stronie internetowej www.kinosedziszow.pl